هوای تهران بیمار برای احساساتی ها است

بوسیله گزارش ایسنا، حسین شهبازی گفت : نتایج نتیجه از پیش بینی وضعیت کیفیت هوای شهر تهران مدال دهنده افزایش موقتی تراکم ذرات معلق و آلاینده ازن طی فداکار ساعات امروز (۲۱ خرداد) است به رویه ای که وضعیت چونی هوای بیشتر مناطق شهر تهران از محاسبه آلاینده ازن در آستانه شرایط نامطلوب به ویژه برای گروه های حساس قرار خواهد گرفت.

وی ادامه عدل: به تدریج با افزایش میزان ناپایداری جوی در طول امروز (۲۱ خرداد) برای برخی ساعات بعد از ظهر افزایش میزان ابرناکی و وزش باد انتظار می رود که در پراکندگی آلاینده ها و به تبع آن بهبود کیفیت هوای پایتخت موثر خواهد حیات.

به گفته مدیر واحد میزان سازی و پیش بینی همکاری کنترل چونی هوای تهران، این شرایط جوی تا روز بعد کم و بسیار امتداد دارد و گمان افزایش نسبی غلظت آلاینده ها در صبحگاه چهارشنبه (۲۲ خرداد) بوسیله برهان کاهش استاندارد ناپایداری جوی و ازدیاد تردد خودروها دور از شوق نخواهد بود. هرچند این شرایط پابرجا محو و همراه با تغییر شرایط جوی در کشش روز به تدریج کنار معیار ابرناکی و سرعت وزش باد افزوده خواهد شد.

شهبازی در امتداد گفت: بر ماخذ وضعیت جوی تهران، انتظار می جوی وزش تورم طی برخی ساعات روز چهارشنبه (۲۲ خرداد)، تکثیر موقتی انبوهی ذرات معلق را به متعاقب دارد و وضعیت کیفیت هوای بیشتر مناطق پایتخت در محدوده بین شرایط سالم و ناسالم بخاطر گروه های حساس صبر داشته باشد.

این ممیز شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با رمز بوسیله این که در حال فراهم چونی هوای تهران با میانگین ۸۳ PPM در وضعیت تندرست راحتی دارد، تاکید کرد: تا روز آینده دمای تهران روند افزایشی خواهد داشت.