هر دقیقه منطقه ای بوسیله زمان کوتاه یک زمین فوتبال از نیستان های آمازون تخریب می شود