پژوهشی تازه درباره درختان و نقش آن ها درون تغییرات اقلیمی

گیاهان ازجمله درختان بوسیله برهان پدیده ی «اثر بارورسازی کربن» تند تیز رشد می کنند؛ اما مطالعات گذشته مدال داده اند این تماس ممکن است موقتی باشد. حالا تجسس ی جدیدی محدودیت های بالقوه ی بارورسازی کربن را نشان داده و بوسیله این موضوع پرداخته است که آیا گیاهان ممکن است بوسیله عمه ی سراشیبی برسند، وقتی دیگر افزایش کربن دی اکسید به معنای افزایش رشد گیاه نباشد. راب جکسون، دانشمند جهیز زمین می گوید:تو سه گانه چهار دهه ی اخیر، جنگل ها و جهیز های خاکی به طور طاسی حدود یک چهارم از انتشارات حاصل از بنزین های فسیلی را جذب کرده اند و بخش زیادی از آن صرف کردن رشد گیاه شده است؛ ولی آیا این رشد اضافی همچنان دنباله خواهد داشت؟

پژوهشگران ۱۳۸ آزمایش گذشته را بررسی کردند که روی افزودن سطوح کربن دی اکسید در منطقه ای کوچک تمرکز کرده بودند. این مناطق شامل علف زارها، مراتع، زمین های کشاورزی و جهیز های جنگلی بودند. پژوهشگران در این تجزیه و تحلیل ها از طیف وسیعی از میزان های آماری، یادگیری ماشین، مدل سازی کامپیوتری و داده های ماهواره ای استفاده کرده بودند تا مشخص کنند عوامل اقلیمی و مواد مغذی چقدر می توانند روی توانایی جذب کربن دی اکسید بوسیله وسیله ی خاربن تأثیرگذار باشند. این موضوع مهم است؛ چون گیاهان برای نمو فقط از کربن دی زنگ استعمال نمی کنند و به عوامل دیگر و مواد مقوی مهمی نظیر فسفر و نیتروژن نیز نیاز دارند. پژوهشگران داخل مقاله ی خود توضیح دادند:مقاله های مرتبط:جنگل ها تا چه حد می توانند با تغییرات اقلیمی مبارزه کنند؟احیای گسترده جنگل ها و تأثیر چشمگیر آن بر کاهش قضیه گرمایش جهانیاستراتژی های مبتنی پهلو درختان و خاک برای مبارزه با تغییرات اقلیمیشدت بارورسازی کربن دی اکسید در تقریبا ۶۵ درصد از پوشش گیاهی جهان عرشه تأثیر نیتروژن و داخل تقریبا ۲۵ درصد از پوشش گیاهی جهان والا تأثیر اصل فسفر قرار می گیرد. رویکرد ما نشان می دهد سطوح کربن دی اکسیدی که تا سال ۲۱۰۰ موردانتظار است، بوسیله طور بالقوه می تواند زیست توده ی گیاهان را تا ۱۲ درصد بیشتر از سطوح کنونی افزودن دهد.

اطلاع مذکور می تواند بشاش کننده باشد. این ظرفیت فوری بخاطر جذب کربن دی اکسید، یعنی قدری زمان برای بهره برداری ارزان از توانایی شگفت انگیز درختان در جذب کربن داریم (حداقل تا عاقبت قرن حاضر)؛ اگرچه این موضوع علنی محو که پس از سال ۲۱۰۰، نیستان ها توانایی جذب کربن دی زنگ خود را حفظ کنند خواه خیر.

نتایج مطالعه ی مهیا دلیل دیگری است که نشان می دهد باید از جنگل ها و گیاهانمان مراقبت کنیم و هرچه زودتر داخل مناطقی درخت بکاریم که قبلا گیاهان آن ها پاک سازی شده است. سزار ترر، دانشمند علم محیط زیست دانشگاه استنفورد می گوید:قبلا تجاوز به جنگل های غریزی گرم سیری را گواه بوده ایم که بزرگ ترین مخازن زیست توده ی روی زمین هستند. ما تو حال از دست اعطا کردن وسایل علو العاده مهمی برای محدودکردن گرمایش دنیا هستیم.

البته، با بود درختان هنوزهم مقدار یدکی کربن دی اکسید درون اتمسفر می ماند و سبب گرم شدن زمین و ذوب کلاهک های یخی می شود. ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم گیاهان برای ما همه کار انجام دهند. ما باید همچنان به قصد خلق کردن محاکمه هایی با شعار با مبارزه با تغییرات اقلیمی تلاش کنیم و تأثیرات زیست محیطی خود را بوسیله اختصاص درزمینه ی پاشیدن کربن دی زنگ کاهش دهیم. باوجوداین، دانستن این نکته مفید است که درختان می توانند به ما کمک کنند. جکسون می گوید:کاشت شجر یا احیای جنگل ها مانند پس اندازکردن درون بانک است. رشد یدکی خراج از کربن دی زنگ سودی است که از تنخواه گذاری خویشتن بوسیله دست می آوریم.

در حالی که درختان به تنهایی قادر نیستند ما را استقلال دهند، در حال فراهم آن ها باید درون نبرد ما درزمینه ی محدودکردن اثرهای تغییرات اقلیمی در کوتاه مدت نقش محوری ایفا کنند. ترر می گوید:حفظ سوخت های فسیلی داخل زمین بهترین نحو برای محدودکردن گرمایش بیشتر است؛ اما توقف جنگل زدایی و حفظ جنگل های موجود، بهترین راه حل بعدی ما است.

این استیناف در روزنامه یNature Climate Change منتشر شده است.بیشتر بخوانید:چرا شمالگان تو حال اشتعال است؟پنج مورد از مد ترین تصورات خبط درباره تغییرات اقلیمیتاثیرات عریض تغییرات اقلیمی روی سلامتیتغییرات اقلیمی؛ راز صنعت صاعقه که موجب دیر کردن قضیه گرمایش زمین می شوددانشمندان با مهندسی ژنتیک گیاهان، بوسیله جنگ تغییرات آب وهوا می روند