کریس پشمالو مُرد

بی بی سی نوشت: این گوسفند از نژاد مرینوس بود و چهار سال پیش داخل نزدیکی کانبرا پایتخت استرالیا دیده شد که به برهان ثقل پشمش قادر نبود به درستی لول بطی ء.

کریس در آن زمان به اندازه ۶ سال پشم داشت و وقتی بخاطر نجات جانش این پشم چیده شد، ۴۱ کیلوگرم پشم به دست آمد. بعد رک شد هیچ گوسفندی درون دنیا این مقدار پشم نداشته است.