گسترش شرکت ملکی علوم با دایره فرهنگی هنری شهرداری تهران

به گزارش ایسنا،محسن سلیمانی، سرپرست هنرهای تجسمی و امور موزه های شهرداری تهران درون آیینگشایش پنجمین جشنواره “علم برای همگی”که در باغ ارسی قصر برگزار شد و در رسوم امضای این تفاهم روزنامه گفت: ما تولد “ابن سینا” را بوسیله عنوان روز پزشک گرامی می داریم، در حالی که ابن سینا طبیب هم بود. متاسفانه امروز شاهد هستیم که افراد به صورت تخصصی و خطی بوسیله کسب دانش ادامه می دهند و از سایر عرصه ها غافل می شوند. 

وی افزود: باغ ارسی کاخ را به عنوان یک منطقه فرهنگی می شناسیم و مهذب می پنداریم و امیدواریم بتوانیم با امضای تفاهم روزنامه با ملکی ملی علوم و فناوری ایران، یک نگرش فرهنگی را نسبت به پراکندن علم جا بیندازیم. 

ارجاع ادب و دانایی به لباس غیرمستقیم در موزه

به گزارش ایسنا، احمد محیط طباطبایی، رئیس کمیته ملی ایکوم ایران در این رسوم  گفت: موزه ملی علوم و فناوری ایران از مظفر ترین ملکی ها طی پنج سال گذشته بوده است. 

وی ادامه قسط: از آغاز قرن ۲۱، موزه ها اساسی ترین پایه فعالیت های خود را داخل موجب صلح و همزیستی، قرص کنار نگاهداری از سرشت و توجه بوسیله بچه و نوجوان قرار دادند و “جشنواره بینش برای همگی” نیز به این موضوعات می پردازد.

مهتر کمیته ملی ایکوم ایران با اشاره بوسیله اینکه شناخت منجر بوسیله “رفاه و آرامش” و “جهل و نادانی” موجب ایجاد تقابل و تناقض بین افراد می شود، گفت: آموزش انسان شهریه ای کنار عهده نهادهای اشتراکی است، اما آموزش در موزه ها متفاوت است و حکم مادری را دارد. تو موزه، احاله ادب از نسلی بوسیله سراب دیگر انجام می شود که به شکل غیر مستقیم بوده و منجر بوسیله دانایی می شود. 

هوا طباطبایی با اشاره بوسیله اینکه مخاطب موزه مخاطب دانشگاهی زدودن و می خواهد از دانایی و دانش در زندگی خویشتن استفاده کند، اقرار کرد: امیدواریم این موزه ها و مراکز علمی درون شهرها اضافه شوند و بوسیله این نقطه برسیم که موزه نه بوسیله عنوان ساعت فراغت، بلکه درون برنامه درسی بینش آموزان و به عنوان یک اصل واجب در تحصیل آن ها گنجانده شود. 

انتهای پیام