یادداشت:

چرا مالک عمار می شود؟

چرا مالک عمار می شود؟حتمانامه سردار سلیمانی راخطاب به آقای روحانی در پشتیبانی از سخنان او دردفاع ازحقوق ملت ایران وبستن تنگه هرمز شنیده اید.

چرا مالک عمار می شود؟حتمانامه سردار سلیمانی راخطاب به آقای روحانی در پشتیبانی از سخنان او دردفاع ازحقوق ملت ایران وبستن تنگه هرمز شنیده اید.
نوشتن این نامه بازتابهای متفاوتی رادر محافل داخلی وخارجی پدیدآورده است .وهر کس به ظن خود انرا تعبیر کرده است.
آنچه را که می توان درباره این نامه گفت این است که این نامه سندی اشکار بر چند مولفه است که نه دوستان در داخل به آن توجه کرده اند ونه دشمنان داخلی وخارجی آنرادر ک کرده ویامی کنند.

اول:سردار سلیمانی شخص نیست.یک اندیشه وتفکر است.اندیشه ای باریشه عمیق که عمق انرا فقط کسانی می تواننددرک کنند که به این اندیشه اگاه وبا ان همراه باشند
سپاه اندیشه وتفکری است که با اسلام ؛انقلاب وایران آمیخته است.آنجا که اسلام،انقلاب وکشور نیاز دارد سپاه هست واگرهم سپاه حیات ودوام دارد به خاطر این است که اسلام،انقلاب وکشور وجود دارد.
سپاه بدون اسلام،انقلاب وکشور سپاه نیست وانقلاب وکشور بدون سپاه تنهاست. اینجاست که معنی فر موده امام راحل روشن می شود که فرمود:
((اگر سپاه نبود کشورنبود))
سپاه طبق قانون اساسی حافظ انقلاب ودستاوردهای آن است هر جا انقلاب نیاز داشته باشد هست.
امروز جلو گیری از صدور نفت ایران یعنی جلو گیری ازشاهرک حیاتی اقتصاد.عقب نگه داشتن ایران.فشار بر ملت ایران به اسارت بردن او وتسلیم ذلیلانه دربرابر خوداست.
پس باید سپاه این پیام را به دنیا برساند که اگر این اتفاق بیفتد بستن تنگه هرمز یکی از اقداماتی است که انجام خواهد داد.

دوم:امروز آقای روحانی نیز شخص نیست.رئیس جمهور کشور است .اومنتخب مردم است.اوحافظ قانون اساسی وکشور است.اگر حرف انقلابی می زند ومی خواهد از حقوق مردم دربرابر دشمن دفاع نمایدآیا نباید تمام قد ازاودفاع کردتا بتواند دراین تصمیم موفق باشد؟چه کسی بهتر از سپاه می توانداین دفاع را اعلام وعملیاتی نماید؟
آنگاه که اوگفت :
((اگر توانستید جلو نفت ما را بگیرید))
ازسیاسیون ،جریانها،احزاب سیاسی ،روز نامه ها وسلبرتیهای نون به نرخ روز خور ،چه کسانی ازاو حمایت کردند؟

پس: نوشتن نامه وحمایت سردار یک واقعیت را نشان داد که نهادهای حاکمیت در ایران آنجا که پای منافع ملی وحیثیت جهانی واتحاد ملی درمیان است ید واحده اند اگر سردا رمی گوید من دست کسی را که اینگونه است می بوسم تملق وچاپلوسی نیست رفع فتنه است چون عماری نبود تابا روشنگری دفع فتنه کند مالک بازبان شمشیر فتنه رادفع کرد.

نویسنده: صالحی
انتهای خبر /م

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.