برچسب: حمایت مجدد ژنرال بازنشسته اطلاعاتی عربستان از تقسیم منطقه