برچسب: ژاپن خواستار حفظ برجام و پایبندی طرفین به شروط آن است